Site versions
Large font • contrasting colors • no pictures

古意大利及古罗马艺术

展厅介绍罗马自公元前753/754年建立至公元476年西罗马帝国结束的十二个世纪间古罗马艺术的发展,展品包括罗马文化代表作品的电铸翻版及古罗马人生活用品的复制品。

显示全文

Virtual tour