Site versions
Large font • contrasting colors • no pictures

意大利宫

展厅的建筑设计以自由的方式再现了佛罗伦萨巴尔杰罗宫的内部(现巴杰罗宫为佛罗伦萨市雕塑博物馆)。

显示全文

Virtual tour